najboljša rešitev1
Institut Jožef Stefan (IJS) je v okviru projekta Career Kicker objavil večplastno pobudo, prek katere so iskali predloge za vzpostavitev poslovnih modelov in rešitev avtorskopravnih vprašanj za zagotavljanje trajnosti projekta Moj Sanjski Stroj. Sodelujoči so imeli možnost rešitev podati na eno ali več zastavljenih vprašanj. Med prejetimi rešitvami sta po mnenju sodelavcev na IJS izstopala dva predloga, zato se se odločili, da svoja vrata odprejo kar dvema sodelujočima,

Bogdanu Petrovčiču in Sanji Gorjan.

Bogdan Petrovčič se je v svojem, izredno poglobljenem predlogu rešitve dotaknil odgovorov na vsa tri zastavljena vprašanja. »V prvi vrsti bi bilo potrebno izračunati celokupne stroške izvedbe projekta glede na podatke tekočega leta, torej direktne (materiali, orodje, povrnitev stroškov mentorjev …), indirektne (najem prostorov, licenčnine za programe …) in fiksne stroške, kar bi nam nudilo grobo osnovo za oceno stroškov na enoto proizvoda, torej za letno izvedbo projekta. Za vzdržno financiranje neprofitnega poslovnega modela bi nato morali pripraviti strategijo pridobivanja diverzificiranih virov prihodkov, saj se je pri neprofitnem poslovanju še težje zanašati na stalne prodajne kanale in druge vire financiranja,« je uvodoma poudaril Bogdan ter v nadaljevanju izpostavil možnost pridobivanja partnerjev, sistematično delo na dvigu prepoznavnosti projekta ter ostale spremljevalne komunikacijske aktivnosti, od organizacije tematskih, s projektom povezanih tekmovanj, do delavnic, na katerih bi se širša javnost poučila o različnih vidikih izdelave sanjskega stroja iz tekočega leta (osnove SolidWorks, elektronike, 3D-printanja).

Glede tržnih usmeritev na podlagi produkcije izdelanih prototipov je še posebej izpostavil potrebo po analizi trgaDodano vrednost teh igrač predstavlja inovativna pot njihovega nastanka, kar pa je brez ustrezne analize trga težko oceniti.«) in vprašanje ciljne skupine kupcev, »ki bi jo želeli s proizvodom doseči. Gre torej za vprašanje, ali lahko nek serijsko izdelan sanjski stroj pritegne pozornost širšega spektra otrok in staršev, ki v projekt niso bili vpleteni oziroma zanj sploh ne vedo

Bogdan se je podrobno lotil tudi avtorskopravnih vprašanj ter že uvodoma omenil, da likovna dela, kot so slike, grafi, tehnične risbe ipd., spadajo skladno s 5. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP pod avtorsko varovana dela. Zapisal je tudi: »Kar se tiče vprašanj s področja intelektualne lastnine, je treba posebno pozornost nameniti spoštovanju zavarovanih modelov, znamk in patentov. Za razliko od rabe proizvodov za didaktični oziroma zasebni namen, je industrijska lastnina pri predelavah in rabi v komercialne namene varovana.« Ob koncu pa je navedel še predloge potencialnih investitorjev celotnega projekta in primernih izdelovalcev prototipov.

Sanja Gorjan pa je pripravila inovativen predlog rešitve na 1. vprašanje iz pobude, ki se je nanašalo na poslovne modele za vzdržno financiranje in tržne usmeritve na podlagi produkcije izdelanih prototipov. »Teorija v podjetniških krogih, ki uporabljajo vitke metode podjetništva pravi, da je najpomembnejše pri iskanju novih podjetniških idej dejstvo, da bomo z njimi rešili konkreten problem, ki ga ljudje imajo in so zanj pripravljeni plačati. Če bi želeli torej spremeniti neprofiten projekt MyMachine v profitnega, bi morda bilo smiselno vpeljati nekaj korenitih sprememb. Cikel, ki se trenutno izvaja, zajema generacijo ideje, njeno načrtovanje in na koncu izvedbo. Glede na Delaj vitko, bi moralo vsako mlado podjetje stopiti skozi 3 faze; ujemanje problem/rešitev, ujemanje produkt/trg in nato rast. V prvi fazi se je potrebno vprašati, ali imamo problem, ki ga je vredno rešiti? Z razmislekom v tej fazi se lahko izognemo nevarnosti, da bi celo leto porabili za razvoj rešitve, ki je nihče ne potrebuje,« je na začetku izpostavila Sanja. Kot rešitev je predlagala vpeljavo četrte komponente pri ciklu, ki trenutno obstaja v projektu, in sicer, »da se vključi mlade oziroma študente s področja podjetništva ali ekonomije, ki bi z usmerjanjem mentorjev in dodatnim izobraževanjem testirali ujemanje izdelka s potencialnim trgom. Vpeljati bi morali podjetniško komponento ter tako obogatiti projekt, ki bi po novem združeval akademsko, raziskovalno in tudi podjetniško sfero. Podjetništvo nenazadnje, skupaj s samoiniciativnostjo spada, glede na priporočila Evropskega sveta, med ključne elemente vseživljenjskega učenja

Četrta komponenta, torej ujemanje produkta s trgom, bi se po mnenju Sanje Gorjan časovno morala vključiti takoj po generaciji idej. Da bi se izognili razočaranju otrok, bi morali pravilno razložiti zakaj se njihova ideja ne bo spremenila v prototip in tako otroke že v zgodnji fazi naučiti podjetniškega razmišljanja. Ko bi ekipa potrdila ujemanje produkt/trg, bi nadaljevali projekt do minimalno sprejemljivega produkta. V tej fazi bi lahko organizirali srečanje ekipe z investitorji in ekipi omogočili nadaljevanje prave podjetniške poti. »Nov predlog projekta bi tako združeval akademsko, raziskovalno in podjetniško sfero, mladim bi omogočal učenje prepotrebnih podjetniških veščin in dela v skupini, hkrati pa bi kot tak vzpodbujal odpiranje novih delovnih mest«, je ob koncu zapisala Sanja.

Sanji in Bogdanu iskreno čestitamo. Prepričani smo, da bo sodelovanje z Institutom Jožef Stefan zanju pomembna življenjska in karierna izkušnja!

CAREER KICKER – Ustvarjamo priložnosti za mlade

Projekt Career Kicker se izvaja v sodelovanju s slovenskimi nevladnimi in javnimi organizacijami. Sodelujoče organizacije na spletnem mestu www.career-kicker.com objavljajo pobude za rešitev konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na njihovo področje delovanja. Mladi imajo na voljo 3 tedne časa, da pripravijo predlog rešitve pobude. Med prispelimi pobudami organizacije izberejo najboljšo ter avtorja povabijo na 14-dnevno prostovoljno usposabljanje v organizaciji. V tem času mladi pod mentorstvom izkušenih ljudi nadaljujejo z razvijanjem ideje ter delajo na ostalih konkretnih primerih in vprašanjih, ki ustrezajo njihovemu profilu. Ob tem pa tudi dodobra spoznajo ustroj organizacije, spletejo nova poznanstva, za opravljeno delo pa jim organizacije izdajo priporočilo ter jim povrnejo stroške prevoza in malice v času usposabljanja.

2014 © - Career Kicker | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava strani